แนะนำคณะผู้บริหาร

Image is not available
นายเยี่ยม ดาโสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคอก
092-6351597
Image is not available
นายอภิสิทธิ์ สุขประโคน
รองนายกเทศมนตรีฯ
088-5808549
Image is not available
นางสาวบุณยวีร์ ดินจันทร์
รองนายกเทศมนตรีฯ
081-3603114
Image is not available
นายปานทอง นูหว้า
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
062-4389572
Image is not available
จ่าสิบตำรวจเนตินัย ทุมมี
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
080-1660736
Arrow
Arrow
Slider


ล็อกอินเข้าระบบ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

สถิติการเยี่ยมชม

เริ่มนับ 13 ก.ย. 2562
0281473
วันนี้วันนี้0
เมื่อวานเมื่อวาน20
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้189
เดือนนี้เดือนนี้20
ยอดรวมทั้งหมดยอดรวมทั้งหมด281473

กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.ป้ายภาษี พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2560

พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562