เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

1.นางวารุณี  ศูนย์ประโคน          หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

2.นายสุระสันต์  ขจรภัย              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3.นายเฉลิมวุฒิ  มูลเค้า               ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4.นายณัฐวัฒน์  ทั่วเทพพิทักษ์     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

************************************************************

ประกาศเทศบาลตำบลเขาคอก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งเทศบาลตำบลเขาคอก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลเขาคอก

คำสั่งเทศบาลตำบลเขาคอก เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลเขาคอก