วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (VISION)

ชุมชนน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สร้างโอกาสพัฒนา คุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISION)

  1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  3. ส่งเสริมและพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชนให้มีคุณภาพ
  4. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จ าเป็นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
  6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
  7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร