คณะผู้บริหาร

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
นายเยี่ยม ดาโสม
นายกเทศมนตรี
092-6351597
นายอภิสิทธิ์ สุขประโคน
รองนายกเทศมนตรี
088-5808549
นางสาวบุณยวีร์ ดินจันทร์
รองนายกเทศมนตรี
081-3603114
นายปานทอง นูหว้า
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
062-4389572
จ่าสิบตำรวจเนตินัย ทุมมี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
080-1660739
Arrow
Arrow
Slider