สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขาคอก

    เทศบาลตำบลเขาคอก ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย 19 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 60 กิโลเมตร  มีพื้นติดต่อกับตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย  ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด  ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด  ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินชุดร้อยเอ็ดส่วนเกิดจากตะกอนลำน้ำเป็นดินลึกมาก  มีการระบายน้ำเหลว  ความสามารถในการให้น้ำซึมผ่านได้ช้าถึงปานกลาง  เนื้อดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว  เป็นที่เหมาะสำหรับทำนาและการปศุสัตว์  มีทรัพยากรธรรมชาติพื้น ป่าไม้   จำนวน 5,200 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม   และอาชีพรับจ้างทั่วไป , ทอผ้า, จักสาน และเลี้ยงสัตว์ เทศบาลตำบลเขาคอกมีเส้นทางคมนาคมสายหลักภายในตำบล เป็นถนนลาดยางมีความสะดวกพอสมควร ประกอบกับยังมีถนนลาดยางสายประโคนชัย – บ้านกรวด ซึ่งเป็นทางคมนาคมที่สำคัญในการเดินทางเข้าสู่ภายในอำเภอประโคนชัย   และเชื่อมติดต่อกับอำเภอบ้านกรวด เพื่อไปยังช่องสายตะกู ประเทศกัมพูชาได้อีกด้วย


 

ขนาดพื้นที่

เทศบาลตำบลเขาคอกมีพื้นที่ประมาณ 94.006 ตารางกิโลเมตร ประมาณ   58,812 ไร่    


ทำเลที่ตั้งเทศบาล 

เทศบาลตำบลเขาคอกตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย 19 กิโลเมตร อาณาเขต เทศบาลตำบลเขาคอกมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ   ติดต่อกับตำบลปังกู    อำเภอประโคนชัย

ทิศใต้        ติดต่อกับตำบลหนองไม้งาม     อำเภอบ้านกรวด

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลหินลาด    อำเภอบ้านกรวด

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลจระเข้มาก    อำเภอประโคนชัย

            

เนี้อที่ เทศบาลตำบลเขาคอกมีพื้นที่ประมาณ 94.006 ตารางกิโลเมตร ประมาณ   58,812 ไร่            


เขตปกครอง   จำนวนหมู่บ้านมีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ดังนี้ คือ

ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 เขาคอก 440 456 896
หมู่ที่ 2 สี่เหลี่ยม 602 622 1,224
หมู่ที่ 3 หนองเอียน 378 410 788
หมู่ที่ 4 โคกกลอย 416 408 824
หมู่ที่ 5 โนนสว่าง 615 630 1,245
หมู่ที่ 6 โคกกระนัง 310 297 607
หมู่ที่ 7 หนองตะโก 495 513 1,008
หมู่ที่ 8 ละหอกกระสัง 165 159 324
หมู่ที่ 9 โนนศิลา 337 365 702
หมู่ที่ 10 ไพรวัลย์น้อย 283 302 585
หมู่ที่ 11 โคกเศรษฐี 143 143 286
หมู่ที่ 12 หนองมะกอก 331 278 609
หมู่ที่ 13 โนนสวรรค์ 260 261 521
หมู่ที่ 14 ใหม่ถาวร 91 87 178
หมู่ที่ 15 เขาคอก 303 303 606
รวม 5,169 5,234 10,403

   


สภาพภูมิประเทศ

     ภูมิประเทศ ทศบาลตำบลเขาคอก มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้น มีความสูงประมาณ ๑๕๐ - ๒๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีภูเขา มีแม่น้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน แต่เป็นลำห้วยสายเล็กๆ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่  ห้วยเสียว  ห้วยน้อย  ห้วยแสง  ห้วยตาคำ  ห้วยตาเม็ง  ห้วยไผ่