สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขาคอก

    เทศบาลตำบลเขาคอก ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย 19 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 60 กิโลเมตร  มีพื้นติดต่อกับตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย  ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด  ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด  ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินชุดร้อยเอ็ดส่วนเกิดจากตะกอนลำน้ำเป็นดินลึกมาก  มีการระบายน้ำเหลว  ความสามารถในการให้น้ำซึมผ่านได้ช้าถึงปานกลาง  เนื้อดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว  เป็นที่เหมาะสำหรับทำนาและการปศุสัตว์  มีทรัพยากรธรรมชาติพื้น ป่าไม้   จำนวน 5,200 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม   และอาชีพรับจ้างทั่วไป , ทอผ้า, จักสาน และเลี้ยงสัตว์ เทศบาลตำบลเขาคอกมีเส้นทางคมนาคมสายหลักภายในตำบล เป็นถนนลาดยางมีความสะดวกพอสมควร ประกอบกับยังมีถนนลาดยางสายประโคนชัย – บ้านกรวด ซึ่งเป็นทางคมนาคมที่สำคัญในการเดินทางเข้าสู่ภายในอำเภอประโคนชัย   และเชื่อมติดต่อกับอำเภอบ้านกรวด เพื่อไปยังช่องสายตะกู ประเทศกัมพูชาได้อีกด้วย


 

ขนาดพื้นที่

เทศบาลตำบลเขาคอกมีพื้นที่ประมาณ 94.006 ตารางกิโลเมตร ประมาณ   58,812 ไร่    


ทำเลที่ตั้งเทศบาล 

เทศบาลตำบลเขาคอกตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย 19 กิโลเมตร อาณาเขต เทศบาลตำบลเขาคอกมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ   ติดต่อกับตำบลปังกู    อำเภอประโคนชัย

ทิศใต้        ติดต่อกับตำบลหนองไม้งาม     อำเภอบ้านกรวด

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลหินลาด    อำเภอบ้านกรวด

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลจระเข้มาก    อำเภอประโคนชัย

            

เนี้อที่ เทศบาลตำบลเขาคอกมีพื้นที่ประมาณ 94.006 ตารางกิโลเมตร ประมาณ   58,812 ไร่            


เขตปกครอง   จำนวนหมู่บ้านมีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ดังนี้ คือ

ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 เขาคอก 440 456 896
หมู่ที่ 2 สี่เหลี่ยม 602 622 1,224
หมู่ที่ 3 หนองเอียน 378 410 788
หมู่ที่ 4 โคกกลอย 416 408 824
หมู่ที่ 5 โนนสว่าง 615 630 1,245
หมู่ที่ 6 โคกกระนัง 310 297 607
หมู่ที่ 7 หนองตะโก 495 513 1,008
หมู่ที่ 8 ละหอกกระสัง 165 159 324
หมู่ที่ 9 โนนศิลา 337 365 702
หมู่ที่ 10 ไพรวัลย์น้อย 283 302 585
หมู่ที่ 11 โคกเศรษฐี 143 143 286
หมู่ที่ 12 หนองมะกอก 331 278 609
หมู่ที่ 13 โนนสวรรค์ 260 261 521
หมู่ที่ 14 ใหม่ถาวร 91 87 178
หมู่ที่ 15 เขาคอก 303 303 606
รวม 5,169 5,234 10,403

   


สภาพภูมิประเทศ

     ภูมิประเทศ ทศบาลตำบลเขาคอก มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้น มีความสูงประมาณ ๑๕๐ - ๒๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีภูเขา มีแม่น้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน แต่เป็นลำห้วยสายเล็กๆ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่  ห้วยเสียว  ห้วยน้อย  ห้วยแสง  ห้วยตาคำ  ห้วยตาเม็ง  ห้วยไผ่   

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (VISION)

ชุมชนน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สร้างโอกาสพัฒนา คุณค่าเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISION)

  1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  3. ส่งเสริมและพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชนให้มีคุณภาพ
  4. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จ าเป็นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
  6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
  7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล (ทต.)

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล

 

     อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13พ.ศ. 2552และ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2พ.ศ. 2549 ดังนี้

 1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13พ.ศ. 2552ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทําได้แก่

 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

 (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ

 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น

 (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13พ.ศ. 2552ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่

 (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร

(6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ

(9) เทศพาณิชย์

3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ

(5) การสาธารณูปการ

(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(9) การจัดการศึกษา

(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส

(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(14) การส่งเสริมกีฬา

(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ

(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

(25) การผังเมือง

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(28) การควบคุมอาคาร

(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลเขาคอก 

ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์


โทรศัพท์ : 044-110181

แฟกซ์     : 044-110181

Email      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

    

 

คณะผู้บริหาร

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
นายเยี่ยม ดาโสม
นายกเทศมนตรี
092-6351597
นายอภิสิทธิ์ สุขประโคน
รองนายกเทศมนตรี
088-5808549
นางสาวบุณยวีร์ ดินจันทร์
รองนายกเทศมนตรี
081-3603114
นายปานทอง นูหว้า
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
062-4389572
จ่าสิบตำรวจเนตินัย ทุมมี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
080-1660739
Arrow
Arrow
Slider