กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image is not available
นางสาวอุทุมพร คำสอน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปัทมาวดี วงษ์ขันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider