กองสวัสดิการสังคม

Image is not available
Image is not available
Image is not available

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
นางสาวทิพวรรณ งามผ่อง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
063-0144146
นางสาวภคพร ฉิมชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวยุภาวดี วุฒิยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider