กองคลัง

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
นางสาวนฤมล ศรีบัวลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววันดี พิมซันน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางอังคณา ขจรภัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวจันทร์เพ็ญ โสภา
ปลัดเทศบาลตำบลเขาคอก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าที่ รต.ธัญวัฒน์ เทียนทอง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสรรฤทัย งามผ่อง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสายทิพย์ ศรีบัวลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider


บทบาทหน้าที่และการให้บริการสำหรับประชาชน 

 •  กองคลัง

   มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินการหักภาษี เงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขอ อนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งาน จัดทำงบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงิน สะสมงานจัดทำบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผล ประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน คือ 
 

 •  งานการเงิน 

   มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน 
 

 •  งานบัญชี 

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่าง ๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม 
 

 •  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหา ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุม กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 

 •  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

 

กระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของส่วนการคลัง


กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี 

 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบระหว่าง วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 2. ภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง วันที่ 2 มกราคม  ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 3. ภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีที่ดิน) ระหว่าง วันที่ 2 มกราคม  ถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

 


 • การจัดเก็บภาษีป้าย

 

ขั้นตอนการให้บริการ 

 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  พร้อมเอกสารประกอบ 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา  (ภ.ป.7) 
 3. เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป้าย
 4. ขนาดของป้าย
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 6. สำเนาโฉนดที่ดิน 

   

 •  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

ขั้นตอนการให้บริการ 

 1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบ แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่  (ภ.บ.ท.11) 

         

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน 
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงที่ดินที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11) 
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 4. สำเนาโฉนดที่ดิน 

 

 •  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ขั้นตอนการให้บริการ 

 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 


เอกสารประกอบการพิจารณา 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน 
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12) 
 3. สำเนาสัญญาเช่าต่างๆ (ในกรณีการเช่า , ให้เช่าบ้าน , เช่าที่ดิน)
 4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีประกอบการค้า) สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 6. สำเนาโฉนดที่ดิน 

   

 •  การชำระค่าขยะมูลฝอย / ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ขั้นตอนการให้บริการ 
- ผู้มีหน้าที่ชำระค่าขยะมูลฝอย / ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
         

เอกสารประกอบการพิจารณา 
- แจ้งที่อยู่ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ติดต่อในเวลาราชการ 8.30 น.- 16.00 น.