แผนพัฒนาท้องถิ่น

  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนพัฒนาสามปี
  • แผนการดำเนินงาน
  • แผนอัตรากำลัง

ผลการดำเนินงาน

  • เทศบัญญัติ
  • รายงานการประชุมสภา
  • รายงานการติดตามแผน

ลงทะเบียนเข้าระบบ

Image not available

นายวิเศษ สุวรรณวงษ์
นายกเทศมนตรี

Image not available

นายจารึก ขจรภัย
รองนายกเทศมนตรี

Image not available

นายคำพันธ์ วิไธสง
รองนายกเทศมนตรี

Image not available

นายสมพงษ์ เบื้องบน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Image not available
Image not available

นายโฆสุด ศรีวิเศษ
เลขานุการนายกเทศมนตรี