0 slides available for this slider.

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลเขาคอก

 

ประวัติความเป็นมา :

ตำบลเขาคอกเดิมขึ้นกับตำบลปังกู ต่อมาแยกออกมาตั้งเป็นตำบลเขาคอกจนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ 1   บ้านเขาคอก

หมู่ที่ 2   บ้านสี่เหลี่ยม

หมู่ที่ 3   บ้านหนองเอียน

หมู่ที่ 4   บ้านโคกกลอย

หมู่ที่ 5   บ้านโนนสว่าง

หมู่ที่ 6   บ้านโคกกระนัง

หมู่ที่ 7   บ้านหนองตะโก

หมู่ที่ 8   บ้านละหอกกระสัง

หมู่ที่ 9   บ้านโนนศิลา

หมู่ที่ 10 บ้านไพรวัลย์น้อย

หมู่ที่ 11 บ้านโคกเศรษฐี

หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะกอก

หมู่ที่ 13 บ้านโนนสวรรค์

หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ถาวร

หมู่ที่ 15 บ้านเขาคอก

สภาพทั่วไปของตำบล :

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เนื้อที่ 33,222 ไร่ 94.01 ตร.กม. เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 30,000 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต.ทั้งหมด ความหนาแน่นของประชากร 10 คน/ตร.ม.
 

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ตำบลปังกู             อำเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้              ติดต่อกับ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด     จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ตำบลหินลาด        อำเภอบ้านกรวด     จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ ตำบลจรเข้มาก      อำเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์

 

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขตเทศบาล  9,382 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,198 หลังคาเรือน

 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ค้าขาย หัตถกรรม รับจ้าง

 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1) โรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่ง (ขยายโอกาส 3 แห่ง)

- โรงเรียนบ้านเขาคอก (ขยายโอกาส)

- โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา (ขยายโอกาส)

- โรงเรียนบ้านโคกกลอย (ขยายโอกาส)

- โรงเรียนบ้านหนองเอียน 

- โรงเรียนบ้านหนองตะโก

- โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง

- โรงเรียนบ้านโนนศิลา

- โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย

2) วัด/สำนักสงฆ์ 12 แห่ง

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลอย

          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคอก

4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  2 แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคอก

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง

5) สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก 1 แห่ง


เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :

ใช้เส้นทางสายประโคนชัย - บ้านกรวด แยกหลักกิโลเมตรที่ 14 ห่างจากตัวอำเภอประโคนชัย 21 กม. มีถนนลาดยางเป็นถนนสายหลักตลอดสาย

 


 

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.