แผนพัฒนาท้องถิ่น

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนพัฒนาสามปี
 • แผนการดำเนินงาน
 • แผนอัตรากำลัง

ผลการดำเนินงาน

 • เทศบัญญัติ
 • รายงานการประชุมสภา
 • รายงานการติดตามแผน

ลงทะเบียนเข้าระบบ

กองช่างเทศบาลตำบลเขาคอก

นายวุฒิศักดิ์  เดชโคบุตร ผู้อำนวยการกองช่าง
นายฉัตรชัย  ธนาริยกุล นายช่างโยธา
นางสาววันดี  พิมซันน์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายทวน  คล่องใจ เจ้าพนักงานธุรการ
กอง8y]