แผนพัฒนาท้องถิ่น

  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนพัฒนาสามปี
  • แผนการดำเนินงาน
  • แผนอัตรากำลัง

ผลการดำเนินงาน

  • เทศบัญญัติ
  • รายงานการประชุมสภา
  • รายงานการติดตามแผน

ลงทะเบียนเข้าระบบ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขาคอก

นางสาวทิพวรรณ  งามผ่อง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
 นางสาวยุภาวดี  วุฒิยา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
กองประปา