นายเรืองยศ  จำปา
นายธนินท์รัตน์  เทียนวรรณ  เจ้าพนักงานธุรการ
นางวนิดา  กลิ่นหอม  นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอภิรักษ์   ทูลประโคน  เจ้าพนักงานประปา
กองประปา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลงทะเบียนเข้าระบบ

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.