แผนพัฒนาท้องถิ่น

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนพัฒนาสามปี
 • แผนการดำเนินงาน
 • แผนอัตรากำลัง

ผลการดำเนินงาน

 • เทศบัญญัติ
 • รายงานการประชุมสภา
 • รายงานการติดตามแผน

ลงทะเบียนเข้าระบบ

กองประปาเทศบาลตำบลเขาคอก

นายเรืองยศ จำปา
นายธนินท์รัตน์ เทียนวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ
นางวนิดา กลิ่นหอม นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอภิรักษ์  ทูลประโคน เจ้าพนักงานประปา
กองประปา