นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ ปลัดเทศบาลตำบล
นายสุระสันต์ ขจรภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเรืองยศ  จำปา รองปลัดเทศบาล
จ.อ.กฤษณะ มีด้วยดี
นายเฉลิมวุฒิ มูลเค้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวดวงรัตน์ บุญศรีสุข หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุริยา แก้วกล้า พนักงานขับรถ
นายอุทัย  ยิ่งดี พนักงานขับรถ
นางอุไรวรรณ นูหร้า คนงานทั่วไป
นายปรีดี เจริญจิต ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเปรมชัย แสนทวีสุข นักการภารโรง
Image not available

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลงทะเบียนเข้าระบบ

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.