0 slides available for this slider.
นางสาวภัสสร เคนน้ำเที่ยง นักวิชาการคลัง
นางอังคณา ขจรภัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวสายทิพย์ ศรีบัวลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาววันดี  พิมซันน์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสิริวะดี เทียนทอง หัวหน้าฝ่าย
นางสาวศิรินรัตน์ สัตบุตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าพัสด
ว่าที่ร้อยตรีธัญวัฒน์ เทียนทอง เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนิตยา จันทภัก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
กอง8y]
Image not available

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.