แผนพัฒนาท้องถิ่น

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนพัฒนาสามปี
 • แผนการดำเนินงาน
 • แผนอัตรากำลัง

ผลการดำเนินงาน

 • เทศบัญญัติ
 • รายงานการประชุมสภา
 • รายงานการติดตามแผน

ลงทะเบียนเข้าระบบ

กองคลัง เทศบาลตำบลเขาคอก

นางสาวภัสสร เคนน้ำเที่ยง นักวิชาการคลัง
นางอังคณา ขจรภัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวสายทิพย์ ศรีบัวลา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาววันดี  พิมซันน์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสิริวะดี เทียนทอง หัวหน้าฝ่าย
นางสาวศิรินรัตน์ สัตบุตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าพัสด
ว่าที่ร้อยตรีธัญวัฒน์ เทียนทอง เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนิตยา จันทภัก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
กอง8y]