แผนพัฒนาท้องถิ่น

  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนพัฒนาสามปี
  • แผนการดำเนินงาน
  • แผนอัตรากำลัง

ผลการดำเนินงาน

  • เทศบัญญัติ
  • รายงานการประชุมสภา
  • รายงานการติดตามแผน

ลงทะเบียนเข้าระบบ

กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลเขาคอก

นางสาวชุติกาญจน์   สุขจิต ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
กองส่งเสริมการเกษตร
Image not available