นางสาวอุบล รอดรวยรื่น  นักวิชาการศึกษา
นางประนอม   ทุตา ครู คศ.1
นางสมอาง   พลภูเมือง ครูผู้ดูแลเด็ก
นางละออง   เกือรัมย์ ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิริรักษ์   ปุยะติ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวโขมพัสตร์   ประจัญบาล ครูผู้ดูแลเด็ก
นางทองสาย   สำราญดี ครูผู้ดูแลเด็ก
Image not available
กองการศึกษา
Image not available

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลงทะเบียนเข้าระบบ

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.