แผนพัฒนาท้องถิ่น

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนพัฒนาสามปี
 • แผนการดำเนินงาน
 • แผนอัตรากำลัง

ผลการดำเนินงาน

 • เทศบัญญัติ
 • รายงานการประชุมสภา
 • รายงานการติดตามแผน

ลงทะเบียนเข้าระบบ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขาคอก

นางสาวอุบล รอดรวยรื่น นักวิชาการศึกษา
นางประนอม  ทุตา ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมอาง  พลภูเมือง ครูผู้ดูแลเด็ก
นางละออง  เกือรัมย์ ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิริรักษ์  ปุยะติ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวโขมพัสตร์  ประจัญบาล ครูผู้ดูแลเด็ก
นางทองสาย  สำราญดี ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุ่งนภา  ปาสานะตัง ครูผู้ดูแลเด็ก
Image not available
กองการศึกษา