แผนพัฒนาท้องถิ่น

  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนพัฒนาสามปี
  • แผนการดำเนินงาน
  • แผนอัตรากำลัง

ผลการดำเนินงาน

  • เทศบัญญัติ
  • รายงานการประชุมสภา
  • รายงานการติดตามแผน

ลงทะเบียนเข้าระบบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาคอก

นายเรืองยศ   จำปา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอุทุมพร  คำสอน เจ้าพนักงานธุรการ
กองประปา