นายเรืองยศ   จำปา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอุทุมพร  คำสอน เจ้าพนักงานธุรการ
กองประปา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลงทะเบียนเข้าระบบ

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.