ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ
และพสกนิกรชาวตำบลเขาคอก


 

 

กองสวัสดิการสังคม

นางสาวทิพวรรณ  งามผ่อง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

 

 

 


นางสาวกชกร   เหลวกูล

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 


 

 

นางสาวยุภาวดี  วุฒิยา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

 

 

 

 

   

 

 

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.