ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ
และพสกนิกรชาวตำบลเขาคอก


 

 

 

กองการศึกษา

นางสาวอุบล รอดรวยรื่น

นักวิชาการศึกษา

 

นายไพรวัลย์   ชำนิไกร
เจ้าพนักงานธุรการ

 


 

นางสาวสิริรักษ์   ปุยะติ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางประนอม   ทุตา
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

นางทองสาย   สำราญดี
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสมอาง   พลภูเมือง
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

นางสาวโขมพัสตร์   ประจัญบาล
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางละออง   เกือรัมย์
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

นางสาวรุ่งนภา   ปาสานะตัง
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.