ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ
และพสกนิกรชาวตำบลเขาคอก

 

 

กองคลัง

 


นางกันตินันท์   จิรภาสพิพัฒน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางอังคณา  ขจรภัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

นางสิริวะดี  เทียนทอง

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวภัสสร  เคนน้ำเที่ยง

นักวิชาการคลัง

 

ว่าที่ร้อยตรีธัญวัฒน์  เทียนทอง

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

นางสวศิรินรัตน์  สัตบุตร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าพัสด

นางสาววันดี   พิมซันน์

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสายทิพย์  ศรีบัวลา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวนิตยา  จันทภัก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

 

 

 

 

 


 

 
 

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.