ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ
และพสกนิกรชาวตำบลเขาคอก


 

 

สำนักปลัด

นายจำนงค์  เลขะวัฒนะ

ปลัดเทศบาลตำบลเขาคอก

 

 
 นายเรืองยศ   จำปา
รองปลัดเทศบาล

 

นางสาวดวงรัตน์  บุญศรีสุข

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 

นายสุระสันต์  ขจรภัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวจิดาภา  คงดี

นักทรัพยากรบุคคล

 

นางบุศรากร จำปา

นักจัดการงานทั่วไป

นายชาญศักดิ์  หงษ์สอ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายเฉลิมวุฒิ  มูลเค้า

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

นายปรีดี  เจริญจิต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นายอุทัย   ยิ่งดี
พนักงานขับรถ

 

นายสุริยา  แก้วกล้า

พนักงานขับรถ

 

นางอุไรวรรณ  นูหร้า

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเปรมชัย  แสนทวีสุข

นักการภารโรง

 

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.