ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ
และพสกนิกรชาวตำบลเขาคอก

.

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

 


นายเรืองยศ   จำปา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 

นางสาวอุทุมพร  คำสอน

เจ้าพนักงานธุรการ

 
     

 

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.