ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ
และพสกนิกรชาวตำบลเขาคอก

.

 

 

 

กองประปา

 


นายวุฒิศักดิ์   เดชโคบุตร
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองประปา

 

 

นายธนินท์รัตน์  เทียนวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายอภิรักษ์   ทูลประโคน

เจ้าพนักงานประปา

นางวนิดา  กลิ่นหอม

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลเขาคอก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

Copyright © 2016. All Rights Reserved.